Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on vapaaehtoisvoimin hoidettavan Sääksilive.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.4.2019. Viimeisin muutos 1.4.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Sääksilive.fi-verkkopalvelun vapaaehtoistiimi, satakunnansaaksi (at) gmail.com

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot
Sääksilive.fi-verkkopalvelun osalta – satakunnansaaksi at gmali.com, https://facebook.com/saakset
Sääksikameroiden osalta – Luomuksen Intendentti, vastuullinen tutkija (PI) Jari Valkama

3. Rekisterin nimi
Sääksilive.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus käyttää Sääksilive.fi-verkkopalvelun sisältöä ja osallistua keskusteluun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sääksiaiheisen keskustelun ja Sääksilive.fi-verkkopalvelun ylläpito.

Tietoja ei käytetä muuhun.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvia tietoja ovat: käyttäjänimi keskusteluun, keskustelun sisältö kuvineen, sähköpostiosoite, selattujen www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnistautumisessa käytettävät tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Keskustelun tietoja säilytetään lähtökohtaisesti sääksien pesintäkauden ajan. Maksimissaan vuoden verran.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-sivulla olevaan chat-keskusteluun lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tai lähettää tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Keskustelun sisältö on nähtävillä kaikille keskustelun ja kanavan osallistujille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden vapaaehtoisten toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).